Концерт — «Эртенгиниң эртезинде»

Тыва национал оркестр Национал театрга февраль 15-те 18 шакта «Эртенгиниң эртезинде»-деп оюн-коргузуунче хундулуг чонувусту чалап тур! Шаг-чаагай — Шагаа чаагай! 🎼 Билеттерни театрның кассазында садып турар. ☎ Харылзажыр телефон: +7(996)-379-17-17

Кел чыдар байырлалывыс Шагаа — биле!

Амыр мендиңерни айтырып, үнүп келген ыт чылы-биле силер бүгүдеге, аас–кежикти, быжыг кадыкшылды, өг-бүлеңерге өөрүшкүнү, чедиишкиннерни күзеп тур бис. База ол дег удавас кел чыдар байырлалывыс Шагаа таварыштыр улуг оюн-тоглаалыг көргүзүүвүстү, хүндүлүг көрүкчүлеривис силерге болуп эртерин кыйгырып, медээлеп тур бис. Оон ангыда, бистиң Тыва Национал Оркестр 2018 чылдың апрель айда бодунуң